Podstawowa opieka zdrowotna

Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru. Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ.

   Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja. Nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 80 zł na rachunek NFZ. Ubezpieczeni nie wnoszą opłat, gdy zmiana wymuszona jest czynnikami od nich niezależnymi. 

   Zmieniając lekarza, pielęgniarkę czy położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej kserokopii dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej dokumentację medyczną w postaci kopii, odpisu lub wyciągu. Za udostępnienie dokumentacji zakład opieki zdrowotnej pobiera opłatę, którą pokrywa pacjent zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z pózn. zm.

   Placówki POZ działają od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Porady udzielane są w ambulatorium lub – w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – w trakcie wizyt domowych zgodnie z harmonogramem pracy poradni.

   Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

  • osobiście
  • telefonicznie
  • za pomocą rejestracji online lub
  • za pośrednictwem osób trzecich.

   W przypadkach uzasadnionych medycznie świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.

   W schorzeniach przewlekłych, w przypadkach stanowiących kontynuację leczenia oraz w sytuacjach, gdy wizyta w Poradni nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej (np. wynika z potrzeby powtórzenia leków), świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem lub telefonicznie – jak np. w przypadku uzyskania erecepty na leki stosowane na stałe. Więcej informacji pod adresem: https://pacjent.gov.pl

Skąd wziąć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki?

Więcej o deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej tutaj.

Potrzebujesz recepty na leki stałe?

Dowiedz się jak można ją zdobyć internetowo tutaj.